Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 | ALGEMEEN

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door Rent Robert gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen ‘huurder’.

b. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.

c. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2 | AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
a. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 30 na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
b. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door Rent Robert verstrekte gegevens binden haar niet.
c. Een overeenkomst komt tot stand indien Rent Robert de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen, of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst.
a. Eventuele of beweerde onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van Rent Robert dienen binnen 8 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan Rent Robert te worden meegedeeld, bij gebreke waarvan de inhoud van de bevestiging bindend is.
b. De administratie van Rent Robert strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
c. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging van Rent Robert. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat Rent Robert de goederen niet tot haar beschikking heeft de normale huurprijs in rekening worden gebracht onverminderd het recht van Rent Robert op schadevergoeding.

ARTIKEL 3 | PRIJZEN
a. Alle prijzen zijn exclusief B.T.W., tenzij anders is vermeld.
b. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door Rent Robert van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is Rent Robert gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

ARTIKEL 4 | WAARBORGSOM
a. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen aan Rent Robert zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
b. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Rent Robert is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
c. Rent Robert is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 5 | LEVERTIJDEN
a. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Rent Robert is bij niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Rent Robert schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Rent Robert een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Rent Robert niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6 | TRANSPORT
a. Indien de huurder zelf zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Rent Robert, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de huurder.
b. Indien Rent Robert zorgdraagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats achter de eerste deur op de begane grond. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Rent Robert het recht heeft om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
c. De goederen dienen op de haaldag om 8.00 uur gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld, op de begane grond gereed te staan voor transport, op deze wijze en plek als door Rent Robert is afgeleverd. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra kosten die hierdoor ontstaan te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit de huurprijs die per dag voor het gehuurde wordt berekend, extra transportkosten, extra arbeidsloon voor het opstapelen, e.d.
Indien de huurder zelf voor het transport naar Rent Robert zal zorgdragen zullen de materialen op de laatste huurdag uiterlijk om 10.00 uur bij Rent Robert moeten worden aangeleverd.
d. Meubilair, inrichtingen, podia etc. dienen aan het einde van een huurperiode zo dicht mogelijk bij elkaar opgestapeld te staan om zodoende een spoedig transport door middel van vrachtwagens te bevorderen.

ARTIKEL 7 | WEERSINVLOEDEN
a. Rent Robert behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, een en ander uitsluitend ter beoordeling van Rent Robert, de huurovereenkomst ter zake het gehuurde materiaal te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. De door Rent Robert reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Rent Robert is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 8 | ANNULERING
a. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Rent Robert alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:

  • 50% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt 1 maand of langer voor het ingaan van de huurperiode;
  • 75% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 maand en 1 week voor het ingaan van de huurperiode;
  • 100% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 1 week voor het ingaan van de huurperiode.

b. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Rent Robert gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9 | VERPLICHTINGEN VAN DE HUURDER
a. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco’s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
b. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
c. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
d. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rent Robert aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
e. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 10 | GEHUURDE GOEDEREN
a. Zodra Rent Robert de gehuurde goederen heeft terugontvangen, worden deze goederen gecontroleerd en – indien mogelijk – in aanwezigheid van de huurder geteld. De telling door Rent Robert is bindend.
b. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van de verloren gegane en beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
c. Het is mogelijk om de gehuurde goederen vuil/niet schoongemaakt te retourneren onder de volgende voorwaarden:

  • glazen, kommen, koppen dienen leeg te zijn en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn;
  • borden en bestek dienen afgespoeld en per soort gesorteerd te zijn;
  • afval en etensresten dienen zich niet in c.q. op de goederen te bevinden.

Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een toeslag voor het afwassen gerekend worden. De toeslag bedraagt 15% van de huursom, met een minimum van € 25,–
d. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols die tijdens het gebruik nat geworden zijn, te drogen, alvorens deze in te pakken ter voorkoming van vochtvlekken.
e. Tafels, stoelen, sanitair, koffie- en theeapparatuur en keukenmaterialen dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.
f. Montage en demontage geschieden, tenzij schriftelijk wordt overeengekomen, uitsluitend door of namens de huurder. De aan montage en demontage verbonden kosten zullen afzonderlijk aan de wederpartij in rekening worden gebracht en maken dus geen deel uit van de eigenlijke kostprijs van het gehuurde.

ARTIKEL 11 | SCHADE EN SCHADEVERGOEDING
a. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Rent Robert.
b. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Rent Robert worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Rent Robert is voor de huurder bindend.
c. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Rent Robert onmiddellijk op de hoogte te brengen.
d. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 14 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Rent Robert te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Rent Robert aan huurder worden terugbetaald. Rent Robert is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
e. De huurder wordt geadviseerd de risico’s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag enz. te verzekeren.
f. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Rent Robert dan wel aan de bevindingen van de door Rent Robert ingeschakelde expert. Indien Rent Robert de schade beneden de € 650,- begroot, zal de expertise door Rent Robert zelf worden verricht.

ARTIKEL 12 | BETALINGSCONDITIES
a. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Rent Robert aangegeven rekeningnummer en in een door Rent Robert aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Rent Robert aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder. Bij een orderbedrag kleiner dan € 50,– exclusief B.T.W. wordt voor het betalen op rekening € 10,– administratiekosten in rekening gebracht.
b. Rent Robert is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen.
d. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 2 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 10,– administratiekosten verhoogd.
e. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
f. Rent Robert is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Rent Robert de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Rent Robert het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
g. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
h. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente, en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 13 | NIET TOEREKENBARE TEKORTKOMING
a. Indien Rent Robert door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Rent Robert gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
b. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Rent Robert afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Rent Robert zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 14 | AANSPRAKELIJKHEID
a. Rent Robert is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
b. Rent Robert is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
c. Indien Rent Robert op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingsrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Rent Robert niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
d. In die gevallen waarin Rent Robert aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
e. De huurder vrijwaart Rent Robert tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 15 | CONVERSIE
a. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
b. Rent Robert en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 16 | GESCHILLEN
a. Op alle overeenkomsten welke door Rent Robert worden gesloten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te ….. , tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
c. Indien Rent Robert in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Rent Robert verschuldigd.